ติดต่อภาควิชา

ที่ตั้ง:   อาคารสถิติ-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (SMC) คณะวิทยาศาสตร์
            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ที่อยู่:   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
           เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
           กรุงเทพมหานคร 10900

หมายเลขโทรศัพท์: 02-562-5444, 02-562-5555 ต่อ 3721-3737

โทรสาร: 02-942-8488-9

E-mail: admin [at] cs [dot] sci [dot] ku [dot] ac [dot] th