รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Computer Science

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

              ชื่อย่อ วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Computer Science)

                  ชื่อย่อ B.S. (Computer Science)
 

หน่วยงานรับผิดชอบ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

วัตถุประสงค์

เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ใช้มากว่า4ปีแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์และมี ความต่อเนื่องกับหลักสูตร ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยได้ระดับมาตรฐานสากล
 2. เพื่อเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิตภาคบรรยายและภาคปฏิบัติบางรายวิชา
 3. เพื่อเปลี่ยนแปลงวิชาพื้นฐานให้เหมาะสมกับรายวิชาที่ปรับปรุงใหม่
 4. เพิ่มรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน
   

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จชั้นประโยคมัธยาศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
 2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
 4. ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
 5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
   

การรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

 1. การรับศึกษาโดยการสอบคัดเลือกทบวงมหาวิทยาลัยจะกำหนดและประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา โดยผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
 2. การ รับเข้าศึกษาโดยการคัดเลือก มหาวิทยาลัยอาจรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่หน่วย งานราชการส่งมาตามนโยบายหรือตามข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยเข้าเป็นนิสิต
 3. มหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะเทียบ เท่าและเป็นผู้สอบไล่ได้ครบถ้วนทุกวิชาตามหลักสูตรชั้นปีที่ ของสถานศึกษานั้นเป็นอย่างต่ำมีแต้มระดับเฉลี่ยสะสมนับถึงภาคการศึกษาสุด ท้ายก่อนการขอโอนไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติครบถ้วน
 4. มหาวิทยาลัย อาจพิจารณารับนิสิตหรือนักศึกษาอื่นที่จบการศึกษาขั้นอนุปริญญาหรือเทียบ เท่าเป็นอย่างต่ำจากมหาวิทยาลัยนี้หรือสถานศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญา

ระบบการศึกษา

 1. ระบบการศึกษาแบบทวิภาคปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการ ศึกษาปกติคือ ภาคต้นและภาคปลาย แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 15 สัปดาห์และอาจมีภาคฤดูร้อน ต่อจากภาคปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้
 2. ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับให้นิสิตลงทะเบียนโดยมีชั่วโมงต่อหน่วยกิตของแต่ละรายวิชาเท่ากับในภาคการศึกษาปกติ
 3. ราย วิชาที่นิสิตจะต้องศึกษาได้กำหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ ตัวนิสิตเป็นผู้แนะนำและรับผิดชอบให้การเรียนของนิสิตเป็นไปตามแผนการศึกษา ที่กำหนดไว้
 4. การศึกษาใช้ระบบหน่วยกิตหนึ่งหน่วนกิตของการ ศึกษาแต่ละรายวิชาเทียบเท่ากับการบรรยายหรือการอภิปรายสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงต่อ 1 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าการปฏิบัติการสัปดาห์ละ 2-3 ชั่วโมงต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
 5. นิสิตต้องเรียนติดต่อกันทุก ภาคการศึกษาปกติในกรณีที่นิสิตต้องลาพักการศึกษาชั่วคราวในภาคการศึกษาใด หรือปีการศึกษาใดโดยมีเหตุผลสมควรให้ยื่นคำร้องขออนุมัติตามระเบียบการศึกษา ต่อคณบดีเจ้าสังกัดเมื่อได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้วสิทธิ์อันพึงได้ รับเนื่องจากการเสียค่าธรรมเนียมเป็นอันหมดไป
 6. นิสิตต้องสอบ ไล่ได้ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนไว้ในกรณีที่นิสิตสอบตกรายวิชาเลือกเสรีจะ เลือกเป็นรายวิชาอื่นทดแทนได้โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาหัวหน้าภาค วิชาและได้รับอนุมัติ จากคณบดีเจ้าสังกัด
   

ระยะเวลาการศึกษา

นิสิตจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติและใช้เวลาทั้งหมดไม่เกิน 2 เท่าของจำนวนปีการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรจึงจะมีสิทธิ์ขอรับปริญญาตรี
 

การลงทะเบียนเรียน

แต่ละภาคการศึกษาปกตินิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิตแต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต (ทั้งนี้ไม่นับหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่นับหน่วยกิต)