โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ปี 2554

-ร่าง หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554

มีการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 แผนการเรียน คือ

1. แผน ก แบบ ก 2 โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

        1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                                          37    หน่วยกิต

        1.2 โครงสร้างหลักสูตร

             ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                                                               25    หน่วยกิต

                - สัมมนา                                                                                                  2    หน่วยกิต

               - วิชาเอกบังคับ                                                                                       11    หน่วยกิต

               - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                                                                     12    หน่วยกิต

           ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า                                                                         12    หน่วยกิต

        1.3 รายวิชา

           ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                                                             25    หน่วยกิต

               - สัมมนา                                                                                                2    หน่วยกิต

                   01418597   สัมมนา                                                                                         1,1

                                  (Seminar)

               - วิชาเอกบังคับ                                                                                     11    หน่วยกิต

                   01418512*  ภาษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                            3(3-0-6)

                                  (Computer Programming Languages)

                   01418531   โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี                           3(3-0-6)

                                  (Data Structures and Algorithm Analysis)

                   01418534*  วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์                                                 3(3-0-6)

                                  (Computer System Engineering)

                   01418591   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                               2(2-0-6)

                                  (Research Methods in Computer Science)

               - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                                                                    12    หน่วยกิต

               ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

          กลุ่มวิชาทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

                   01418511   ทฤษฎีภาษาโปรแกรม                                                        3(3-0-6)

                                  (Theory of Programming Languages)

                   01418522   ระบบการจัดการความรู้                                                       3(3-0-6)

                                  (Knowledge Management System)

                   01418523   การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                                3(3-0-6)

                                  (Decision Support System Development)

                   01418532**สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                                      3(3-0-6)

                                  (Advanced Computer Architecture)

                  01418533**การออกแบบระบบปฏิบัติการขั้นสูง                                    3(3-0-6)

                                  (Advanced Operating System Design)

                   01418535**ระบบแบบกระจาย                                                            3(3-0-6)

                                  (Distributed Systems)

                   01418542**เทคโนโลยีเว็บ                                                                 3(3-0-6)

                                  (Web Technology)

                   01418551**เครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์และไร้สาย                     3(3-0-6)

                                  (Computer Communication and Wireless
                                   Networks)

                   01418552   ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร                     3(3-0-6)

                                  (Computer and Communication Security)

                   01418553**เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่                                                3(3-0-6)

                                  (Mobile Wireless Networks)

                   01418561   หลักการปัญญาประดิษฐ์                                                  3(3-0-6)

                                  (Artificial Intelligence Concepts)

                   01418562   การเรียนรู้ของเครื่องจักร                                                3(3-0-6)

                                  (Machine Learning)

                   01418563   ทฤษฎีการค้นคืนสารสนเทศ                                           3(3-0-6)

                                  (Theory of Information Retrieval)

                   01418564   การทำเหมืองข้อมูล                                                      3(3-0-6)

* วิชาที่เสนอขอเปิดใหม่

** วิชาที่เสนอขอปรับปรุง

                                  (Data Mining)

                   01418565**การพัฒนาระบบฐานความรู้                                           3(3-0-6)

                                  (Knowledge-Based System Development)

                   01418566   ภาษาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์                                        3(3-0-6)

                                  (Computational Linguistic)

                   01418573**การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์                            3(3-0-6)

                                  (Software Testing and Verification)

                   01418581**คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบ                                3(3-0-6)

                                  (Interactive Computer Graphics)

                   01418582   คอมพิวเตอร์วิทัศน์                                                     3(3-0-6)

                                  (Computer Vision)

                   01418585   เทคนิคการคำนวณแสงเงาและการแรเงา                    3(3-0-6)

                                  (Rendering and Shading Techniques)

                   01418587   การออกแบบและพัฒนาเกม                                     3(3-0-6)

                                  (Game Design and Development)

                   01418588*  การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพดิจิทัล                    3(3-0-6)

                                  (Digital Image Processing and Analysis)

                   01418596   เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                              1-3

                                  (Selected Topics in Computer Science)

                   01418598   ปัญหาพิเศษ                                                                  1-3

                                  (Special Problems)

               และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาประยุกต์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

             กลุ่มวิชาประยุกต์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

                   01418521**การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ                 3(3-0-6)

                                  (Information System Design and
                                   Development)

                 01418524**การตรวจสอบระบบสารสนเทศ                                  3(3-0-6)

                                  (Information System Auditing)

                01418525**โปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือทาง                           3(3-0-6)

                                  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                                  (E-Commerce Applicationsand Tools)

              01418526   การบริหารและระบบการจัดการฐานข้อมูล                      3(3-0-6)

                                  (Database Management System
                                   and Administration)

             01418527**โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาคลังข้อมูล                        3(3-0-6)

                                  และเหมืองข้อมูล

                                  (Applications in Data Warehouse and Data Mining)

             01418536**การบริหารระบบปฏิบัติการขั้นสูง                                  3(3-0-6)

                                  (Advanced Operating System Administration)

            01418541*  ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์                                          3(3-0-6)

                                  (Website Content Management System)

            01418543*  เทคโนโลยีการจัดการเนื้อหาระดับวิสาหกิจ                   3(3-0-6)

                                  (Enterprise Content Management Technology)

           01418544*  โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เพื่อ                               3(3-0-6)

                                  การทำรายงานและดาต้าคิวป์

                                  (Data Cube-Reporting Tools and Applications)

          01418545*  ระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร                                  3(3-0-6)

                                  (Enterprise Resource Planning System)

          01418546*  การเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับ                              3(3-0-6)

                                  อุปกรณ์เคลื่อนที่

                                  (Mobile Application Programming)

                   01418554   การบริหารและการปรับโครงแบบเครือข่าย                      3(3-0-6)
                                  และแม่ข่าย

                                  (Network and Server Administration
                                   and Configuration)

                   01418555*  เทคโนโลยีการสื่อสาร                                         3(3-0-6)

                                  (Communication Technology)

 

 

* วิชาที่เสนอขอเปิดใหม่

** วิชาที่เสนอขอปรับปรุง

                  

 

                   01418571**วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์                                   3(3-0-6)

                                  (Applied Software Engineering)

                   01418572**การจัดการโครงการซอฟต์แวร์                                 3(3-0-6)

                                  (Software Project Management)

                   01418574*  การวิเคราะห์ระบบและซอฟต์แวร์                               3(3-0-6)

                                  (System and Software Analysis)

                   01418575*  คุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการ                           3(3-0-6)

                                  ซอฟต์แวร์

                                  (Software Quality and Process Improvement)

                   01418583   เทคโนโลยีสื่อประสม                                          3(3-0-6)

                                  (Multimedia Technology)

                   01418584**การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์                       3(3-0-6)

                                  (Computer Animation)

                   01418586**การสร้างภาพเคลื่อนไหวฝูงชน                                 3(3-0-6)

                                  (Crowd Animation)

                   01418589*  โปรแกรมประยุกต์ทางการประมวลผลภาพ                      3(3-0-6)

                                  (Image Processing Applications)

                   01418596   เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                                1-3

                                  (Selected Topics in Computer Science)

                   01418598   ปัญหาพิเศษ                                                        1-3

                                  (Special Problems)

 

           ข. วิทยานิพนธ์                                                                          12    หน่วยกิต

                   01418599   วิทยานิพนธ์                                            1-12

                                  (Thesis)

  

      1.4 แสดงแผนการศึกษา

   ตัวอย่างแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2

       ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1            จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)

       01418512     ภาษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์                             3(3-0-6)

                        (Computer Programming Languages)

       01418531     โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี                  3(3-0-6)

                        (Data Structures and Algorithm Analysis)

       01418591     ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                    2(2-0-6)

                        (Research Methods in Computer Science)

                        วิชาเอกเลือก                                             3( - - )

                                                                 รวม             11( - - )

       ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2           จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)

       01418534     วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์                                3(3-0-6)

                        (Computer System Engineering)

       01418597     สัมมนา                                                    1

                        (Seminar)

                        วิชาเอกเลือก                                             6( - - )

                                                                 รวม            10( - - )

       ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1            จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)

       01418597     สัมมนา                                                    1

                        (Seminar)

       01418599     วิทยานิพนธ์                                                6

                        (Thesis)

                        วิชาเอกเลือก                                             3( - - )

                                                                 รวม            10( - - )

       ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2            จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)

       01418599     วิทยานิพนธ์                                                6

                        (Thesis)

                                                                 รวม              6 

2. แผน ข  โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

        2.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                                          37    หน่วยกิต

        2.2 โครงสร้างหลักสูตร

           ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                                                  31    หน่วยกิต

               - สัมมนา                                                                     2    หน่วยกิต

               - วิชาเอกบังคับ                                                             11    หน่วยกิต

               - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                                                  18    หน่วยกิต

           ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                                 6    หน่วยกิต

        2.3 รายวิชา

           ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า                                                                  31    หน่วยกิต

               - สัมมนา                                                                     2    หน่วยกิต

                   01418597   สัมมนา                                                  1,1

                                  (Seminar)

               - วิชาเอกบังคับ                                                             11    หน่วยกิต

                   01418512*  ภาษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์                    3(3-0-6)

                                  (Computer Programming Languages)

                   01418531   โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี         3(3-0-6)

                                  (Data Structures and Algorithm Analysis)

                   01418534*  วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์                        3(3-0-6)

                                  (Computer System Engineering)

                   01418591   ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์            2(2-0-6)

                                  (Research Methods in Computer Science)

               - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                                                  18    หน่วยกิต

               ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 6 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

 

             

        กลุ่มวิชาทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

                   01418511   ทฤษฎีภาษาโปรแกรม                                         3(3-0-6)

                                  (Theory of Programming Languages)

                   01418522   ระบบการจัดการความรู้                                       3(3-0-6)

                                  (Knowledge Management System)

                   01418523   การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                          3(3-0-6)

                                  (Decision Support System Development)

                   01418532**สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง                               3(3-0-6)

                                  (Advanced Computer Architecture)

                  01418533**การออกแบบระบบปฏิบัติการขั้นสูง                             3(3-0-6)

                                  (Advanced Operating System Design)

                   01418535**ระบบแบบกระจาย                                            3(3-0-6)

                                  (Distributed Systems)

                   01418542**เทคโนโลยีเว็บ                                                3(3-0-6)

                                  (Web Technology)

                   01418551**เครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์และไร้สาย                    3(3-0-6)

                                  (Computer Communication and Wireless
                                   Networks)

                   01418552   ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร                     3(3-0-6)

                                  (Computer and Communication Security)

                   01418553**เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่                                       3(3-0-6)

                                  (Mobile Wireless Networks)

                   01418561   หลักการปัญญาประดิษฐ์                                       3(3-0-6)

                                  (Artificial Intelligence Concepts)

                   01418562   การเรียนรู้ของเครื่องจักร                                      3(3-0-6)

                                  (Machine Learning)

                   01418563   ทฤษฎีการค้นคืนสารสนเทศ                                    3(3-0-6)

                                  (Theory of Information Retrieval)

                   01418564   การทำเหมืองข้อมูล                                           3(3-0-6)

 

 

* วิชาที่เสนอขอเปิดใหม่

** วิชาที่เสนอขอปรับปรุง

                                  (Data Mining)

 

                   01418565**การพัฒนาระบบฐานความรู้                                    3(3-0-6)

                                  (Knowledge-Based System Development)

                   01418566   ภาษาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์                                  3(3-0-6)

                                  (Computational Linguistic)

                   01418573**การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์                             3(3-0-6)

                                  (Software Testing and Verification)

                   01418581**คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบ                               3(3-0-6)

                                  (Interactive Computer Graphics)

                   01418582   คอมพิวเตอร์วิทัศน์                                            3(3-0-6)

                                  (Computer Vision)

                   01418585   เทคนิคการคำนวณแสงเงาและการแรเงา                        3(3-0-6)

                                  (Rendering and Shading Techniques)

                   01418587   การออกแบบและพัฒนาเกม                                    3(3-0-6)

                                  (Game Design and Development)

                   01418588*  การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพดิจิทัล                         3(3-0-6)

                                  (Digital Image Processing and Analysis)

                   01418596   เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                                1-3

                                  (Selected Topics in Computer Science)

                   01418598   ปัญหาพิเศษ                                                        1-3

                                  (Special Problems)

 

               และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาประยุกต์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้

 

             กลุ่มวิชาประยุกต์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

                   01418521**การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ                        3(3-0-6)

                                  (Information System Design and
                                   Development)

                   01418524**การตรวจสอบระบบสารสนเทศ                                 3(3-0-6)

 

 

* วิชาที่เสนอขอเปิดใหม่

** วิชาที่เสนอขอปรับปรุง

                                  (Information System Auditing)

 

                   01418525**โปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือทาง                            3(3-0-6)

                                  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                                  (E-Commerce Applicationsand Tools)

                   01418526   การบริหารและระบบการจัดการฐานข้อมูล                      3(3-0-6)

                                  (Database Management System
                                   and Administration)

                   01418527**โปรแกรมประยุกต์เพื่อพัฒนาคลังข้อมูล                         3(3-0-6)

                                  และเหมืองข้อมูล

                                  (Applications in Data Warehouse and Data Mining)

                   01418536**การบริหารระบบปฏิบัติการขั้นสูง                               3(3-0-6)

                                  (Advanced Operating System Administration)

                   01418541*  ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์                                    3(3-0-6)

                                  (Website Content Management System)

                   01418543*  เทคโนโลยีการจัดการเนื้อหาระดับวิสาหกิจ                      3(3-0-6)

                                  (Enterprise Content Management Technology)

                   01418544*  โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เพื่อ                              3(3-0-6)

                                  การทำรายงานและดาต้าคิวป์

                                  (Data Cube-Reporting Tools and Applications)

                   01418545*  ระบบวางแผนทรัพยากรในองค์กร                              3(3-0-6)

                                  (Enterprise Resource Planning System)

                   01418546*  การเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับ                             3(3-0-6)

                                  อุปกรณ์เคลื่อนที่

                                  (Mobile Application Programming)

                   01418554   การบริหารและการปรับโครงแบบเครือข่าย                      3(3-0-6)
                                  และแม่ข่าย

                                  (Network and Server Administration
                                   and Configuration)

                   01418555*  เทคโนโลยีการสื่อสาร                                         3(3-0-6)

                                  (Communication Technology)

 

 

* วิชาที่เสนอขอเปิดใหม่

** วิชาที่เสนอขอปรับปรุง

                  

 

                   01418571**วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์                                   3(3-0-6)

                                  (Applied Software Engineering)

                   01418572**การจัดการโครงการซอฟต์แวร์                                 3(3-0-6)

                                  (Software Project Management)

                   01418574*  การวิเคราะห์ระบบและซอฟต์แวร์                               3(3-0-6)

                                  (System and Software Analysis)

                   01418575*  คุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการ                           3(3-0-6)

                                  ซอฟต์แวร์

                                  (Software Quality and Process Improvement)

                   01418583   เทคโนโลยีสื่อประสม                                          3(3-0-6)

                                  (Multimedia Technology)

                   01418584**การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์                       3(3-0-6)

                                  (Computer Animation)

                   01418586**การสร้างภาพเคลื่อนไหวฝูงชน                                 3(3-0-6)

                                  (Crowd Animation)

                   01418589*  โปรแกรมประยุกต์ทางการประมวลผลภาพ                      3(3-0-6)

                                  (Image Processing Applications)

                   01418596   เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                                1-3

                                  (Selected Topics in Computer Science)

                   01418598   ปัญหาพิเศษ                                                        1-3

                                  (Special Problems)

 

           ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                                 6    หน่วยกิต

                   01418595   การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                    3,3

                                  (Independent Study) 

2.4. ตัวอย่างแผนการศึกษา แผน ข

       ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 1            จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)

       01418512     ภาษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์                             3(3-0-6)

                        (Computer Programming Languages)

       01418531     โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี                  3(3-0-6)

                        (Data Structures and Algorithm Analysis)

       01418591     ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์                    2(2-0-6)

                        (Research Methods in Computer Science)

                        วิชาเอกเลือก                                             3( - - )

                                                                 รวม             11( - - )

       ปีที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2            จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)

       01418534     วิศวกรรมระบบคอมพิวเตอร์                                3(3-0-6)

                        (Computer System Engineering)

       01418597     สัมมนา                                                    1

                        (Seminar)

                        วิชาเอกเลือก                                             6( - - )

                                                                 รวม            10( - - )

       ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 1            จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)

       01418595     การค้นคว้าอิสระ                                           3

                        (Independent Study)

       01418597     สัมมนา                                                    1

                        (Seminar)

                        วิชาเอกเลือก                                             6( - - )

                                                                 รวม            10( - - )

       ปีที่ 2ภาคการศึกษาที่ 2            จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)

       01418595     การค้นคว้าอิสระ                                           3

                        (Independent Study)

                        วิชาเอกเลือก                                              3( - - )

                                                                 รวม              6( - - )