รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 2550

รหัสวิชาsort icon ชื่อวิชา (ภาษาไทย) ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ) หน่วยกิต
418111 การใช้งานคอมพิวเตอร์ Computer Applications 1 (0-2)
418112 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer 3 (2-2)
418113 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ Computer and Information Technology 3 (2-2)
418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Introduction to Computer Science 3 (2-2)
418115 การโปรแกรมโครงสร้าง Structured Programming 3 (2-2)
418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ Digital Computer Logic 3 (2-2)
418211 การโปรแกรมภาษาภาพ Visual Programming 3 (2-2)
418212 การโปรแกรมภาษาเบสิก BASIC Programming 3 (2-2)
418213 การโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน FORTRAN Programming 3 (2-2)
418214 การโปรแกรมภาษาโคบอล COBOL Programming 3 (2-2)
418215 การโปรแกรมเชิงวัตถุ Object Oriented Programming 3 (2-2)
418216 หลักภาษาโปรแกรม Principles of Programming Languages 3 (3-0)
418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น Fundamentals of Database Systems 3 (3-0)
418222 การประยุกต์อินเทอร์เน็ตเพื่อการพาณิชย์ Internet Application for Commerce 3 (3-0)
418231 โครงสร้างข้อมูล Data Structures 3 (3-0)
418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี Algorithm Design and Analysis 3 (3-0)
418233 ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และการโปรแกรมเปลือกระบบ Unix Operating System and Shell Programming 3 (2-2)
418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ System Analysis and Design 3 (3-0)
418322 หลักระบบสารสนเทศ Principles of Information System 3 (3-0)
418323 การออกแบบและการพัฒนาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic Commerce Design and Development 3 (3-0)
418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ Assembly Language and Computer Architecture 4 (4-0)
418332 ระบบปฏิบัติการ Operating Systems 4 (4-0)
418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา Formal Language and Automata Theory 3 (3-0)
418334 เทคนิคตัวแปลโปรแกรม Compiler Techniques 3 (3-0)
418335 การบีบอัดข้อมูล Data Compression 3 (3-0)
418351 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล Computer Communications and Protocols 3 (3-0)
418352 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย Data Communications and Networks 3 (3-0)
418353 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายการสื่อสาร Computer System and Communication Network Security 3 (3-0)
418381 หลักการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ Principles of Computer Animation 3 (3-0)
418382 สภาพแวดล้อมการทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Computer Graphics Working Environment 3 (3-0)
418383 การโปรแกรมเกม Game Programming 3 (3-0)
418398 การเตรียมความพร้อมปัญหาพิเศษ Special Problem Preparation 1 (0-2)
418401 คอมพิวเตอร์และสังคม Computer and Society 3 (3-0)
418421 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ Human Computer Interaction 3 (3-0)
418441 การจำลองแบบและการทำแบบจำลอง Simulation and Modeling 3 (2-2)
418442 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ Computer Programming in Business 3 (2-2)
418443 เว็บเทคโนโลยีและเว็บบริการ Web Technology and Web Services 3 (2-2)
418444 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข Numerical Method Programming 3 (3-0)
418445 การออกแบบและการพัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร Enterprise Resource Planning System Design and Development 3 (2-2)
418451 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย Network Design and Administration 3 (2-2)
418461 ระบบค้นคืนสารสนเทศ Information Retrieval System 3 (3-0)
418462 ทฤษฎีปัญญาประดิษฐ์ Theory of Artificial Intelligence 3 (3-0)
418471 การออกแบบและการพัฒนาซอฟต์แวร์ Software Design and Development 3 (2-2)
418472 การบริหารและการควบคุมโครงการ Project Management and Control 3 (2-2)
418473 การควบคุมและการตรวจสอบงานคอมพิวเตอร์ Computer Control and Audit 3 (3-0)
418474 สมรรถนะของคอมพิวเตอร์และการประเมินผล Computer Performance and Evaluation 3 (3-0)
418475 การจัดการคุณภาพซอฟต์แวร์ Software Quality Management 3 (3-0)
418481 การผลิตภาพเคลื่อนไหวและผลพิเศษทางภาพ Animation Production and Visual Effects 3 (3-0)
418482 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Computer Graphics 3 (3-0)
418496 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Selected Topic in Computer Science 3 (3-0)
418497 สัมมนา Seminar 1
418498 ปัญหาพิเศษ Special Problems 3
449390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation) 1
449490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6