โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555

จำนวนหน่วยกิต

รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า       133     หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร


-1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   32 หน่วยกิต
  -      กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   3 หน่วยกิต
  -      กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต
  -      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   9 หน่วยกิต
  -      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   6 หน่วยกิต
  -      กลุ่มวิชาพลศึกษา   2 หน่วยกิต
-2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
  -      วิชาแกน   17 หน่วยกิต
  -      วิชาเฉพาะบังคับ   49 หน่วยกิต
  -      เฉพาะเลือก   29 หน่วยกิต
-3 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

รายวิชา


-1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   32 หน่วยกิต
  -      กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
  เลือก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
  01301201 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
    (Resources and Environment Conservation)    
  01421211 รังสี ชีวิต และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  
    (Radiation, Life and Environment)    
  01999212 แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กับปรัชญา 3(3-0-6)  
    (Concepts in Sciences and Philosophy)    
  -      กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
  01355xxx ภาษาอังกฤษ 9( -  -  )  
    (English)    
  เลือก 3 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
  01355201 การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)  
    (Fundamental English Reading)    
  01355202 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(3-0-6)  
    (Fundamental English Writing)    
  01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3(3-0-6)  
    (Communicative English for Careers)    
  01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น 3(3-0-6)  
    (Introductory Thai Usage)    
  01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6)  
    (Thai Practical Writing)    
  01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)  
    (Thai Language for Communication)    
  -      กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
  01132101 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3(3-0-6)  
    (Modern Entrepreneur)    
  เลือก 6 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
  01455101 การเมืองโลกในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)  
    (World Politics in Daily Life)    
  01453102 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)  
    (Law in Everyday Life)    
  01459101 จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่ 3(3-0-6)  
    (Psychology for Modern Life)    
  -      กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  เลือก 6 หน่วยกิตจากรายวิชาดังต่อไปนี้  
  01387103 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา 3(3-0-6)  
    (Philosophy of Sufficiency Economics and Buddhism)    
  01386121 สังคีตนิยม 3(3-0-6)  
    (Music Appreciation)    
  01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3(3-0-6)  
    (The Art of Living with Others)    
  -        กลุ่มวิชพลศึกษา   2 หน่วยกิต
  01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1, 1(0-2-1)  
    (Physical Education Activities)    
         
-2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
  -      วิชาแกน 17 หน่วยกิต
  01417111 แคลคูลัส I 3(3-0-6)  
    (Calculus I)    
  01417112 แคลคูลัส II 3(3-0-6)  
    (Calculus II)    
  01418132 หลักมูลการคณนา 4(4-0-8)  
    (Fundamentals of Computing)    
  01420115 ฟิสิกส์อย่างสังเขปภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)  
    (Laboratory in Abridged Physics)    
  01420119 ฟิสิกส์อย่างสังเขป 3(3-0-6)  
    (Abridged Physics)    
  01422111 หลักสถิติ 3(3-0-6)  
    (Principles of Statistics)    
  -      วิชาเฉพาะบังคับ 49 หน่วยกิต
  01417322 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 3(3-0-6)  
    (Introductory Linear Algebra)    
  01418114 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 4(3-2-7)  
    (Introduction to Computer Science)    
  01418116 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
    (Computer Programming)    
  01418131 ตรรกศาสตร์ของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)  
    (Digital Computer Logic)    
  01418216 หลักภาษาโปรแกรม 3(3-0-6)  
    (Principles of Programming Languages)    
  01418217 การสร้างซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)  
    (Software Construction)    
  01418221 ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6)  
    (Fundamentals of Database Systems)    
  01418231 โครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6)  
    (Data Structures)    
  01418232 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)  
    (Algorithm Design and Analysis)    
  01418321 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 3(2-2-5)  
    (System Analysis and Design)    
  01418331 ภาษาแอสเซมบลีและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 4(4-0-8)  
    (Assembly Language and Computer Architecture)    
  01418332 ระบบปฏิบัติการ 4(4-0-8)  
    (Operating Systems)    
  01418333 ภาษารูปนัยและทฤษฎีออโตมาตา 3(3-0-6)  
    (Formal Language and Automata Theory)    
  01418343 ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ 3(3-0-6)  
    (Intellectual Property for Software and Digital Contents)    
  01418351 การสื่อสารคอมพิวเตอร์และโพรโทคอล 3(3-0-6)  
    (Computer Communications and Protocols)    
  01418497 สัมมนา 1  
    (Seminar)    
  -      วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 29 หน่วยกิต
  ก. เลือก 4 หน่วยกิตจากรายวิชาในสาขาวิชาใดหรือสาขาวิชาหนึ่งต่อไปนี้  
  สาขาวิชาเคมี    
  01403111 เคมีทั่วไป 4(4-0-8)  
    (General Chemistry)    
  สาขาวิชาชีววิทยา    
  01424111 หลักชีววิทยา 3(3-0-6)  
    (Principles of Biology)    
  01424112 ชีววิทยาภาคปฏิบัติการ 1(0-3-2)  
    (Laboratory in Biology)    
  ข. เลือก 1 กลุ่มวิชา จาก 2 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 25 หน่วยกิต  
  - กลุ่มวิชาที่ 1    
  01418399 การเตรียมความพร้อมโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1  
    (Computer Science Project Preparation)    
  01418499 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3  
    (Computer Science Project)    
  และวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต โดยเป็นวิชา 014182xx ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
  - กลุ่มวิชาที่ 2    
  01418390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1  
    (Co-operative Education Preparation)    
  01418490 สหกิจศึกษา 6  
    (Co-operative Education)    
  และวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยเป็นวิชา 014182xx ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
         
-3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
    วิชาเลือกเสรี 6(  -  -  )