รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

รหัสวิชา ชื่อวิชา (ภาษาไทย) ชื่อวิชา (ภาษาอังกฤษ)sort icon หน่วยกิต
01418532 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (Advanced Computer Architecture) 3(3-0-6)
01418536 การบริหารระบบปฏิบัติการขั้นสูง (Advanced Operating System Administration) 3(3-0-6)
01418533 การออกแบบระบบปฏิบัติการขั้นสูง (Advanced Operating System Design) 3(3-0-6)
01418571 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Applied Software Engineering) 3(3-0-6)
01418561 หลักการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Concepts) 3(3-0-6)
01418555 เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) 3(3-0-6)
01418566 ภาษาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ (Computational Linguistic) 3(3-0-6)
01418552 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (Computer and Communication Security) 3(3-0-6)
01418584 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation) 3(3-0-6)
01418551 เครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์และไร้สาย (Computer Communication and Wireless Networks) 3(3-0-6)
01418512 ภาษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming Languages) 3(3-0-6)
01418534 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) 3(3-0-6)
01418582 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Computer Vision) 3(3-0-6)
449390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา (Cooperative Education Preparation) 1
449490 สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 6
01418586 การสร้างภาพเคลื่อนไหวฝูงชน (Crowd Animation) 3(3-0-6)
01418544 โปรแกรมประยุกต์และอุปกรณ์เพื่อการทำรายงานและดาต้าคิวป์ (Data Cube-Reporting Tools and Applications) 3(3-0-6)
01418564 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3(3-0-6)
01418531 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithm Analysis) 3(3-0-6)
01418527 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล (Data Warehouse and Data Mining) 3(3-0-6)
01418526 การบริหารและระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System and Administration) 3(3-0-6)
01418523 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System Development) 3(3-0-6)
01418588 การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพดิจิทัล (Digital Image Processing and Analysis) 3(3-0-6)
01418535 ระบบแบบกระจาย (Distributed Systems) 3(3-0-6)
01418525 โปรแกรมประยุกต์และเครื่องมือทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Applications and Tools) 3(3-0-6)
01418543 เทคโนโลยีการจัดการเนื้อหาระดับวิสาหกิจ (Enterprise Content Management Technology) 3(3-0-6)
01418545 ระบบการวางแผนทรัพยากรในวิสาหกิจ (Enterprise Resource Planning System) 3(3-0-6)
01418587 การออกแบบและพัฒนาเกม (Game Design and Development) 3(3-0-6)
01418587 การออกแบบและพัฒนาเกม (Game Design and Development) 3(3-0-6)
01418589 โปรแกรมประยุกต์ทางการประมวลผลภาพ (Image Processing Applications) 3(3-0-6)
01418595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 3
01418524 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information System Auditing) 3(3-0-6)
01418521 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Design and Development) 3(3-0-6)
01418581 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เชิงโต้ตอบ (Interactive Computer Graphics) 3(3-0-6)
01418522 ระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) 3(3-0-6)
01418565 การพัฒนาระบบฐานความรู้ (Knowledge-Based System Development) 3(3-0-6)
01418562 การเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) 3(3-0-6)
01418546 การเขียนโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Programming) 3(3-0-6)
01418553 เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่ (Mobile Wireless Networks) 3(3-0-6)
01418583 เทคโนโลยีสื่อประสม (Multimedia Technology) 3(3-0-6)
01418554 การบริหารและการปรับโครงแบบเครือข่ายและแม่ข่าย (Network and Server Administration and Configuration) 3(3-0-6)
01418585 เทคนิคการคำนวณแสงเงาและการแรเงา (Rendering and Shading Techniques) 3(3-0-6)
01418591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Research Methods in Computer Science) 2(2-0-6)
01418596 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Selected Topics in Computer Science) 1-3
01418597 สัมมนา (Seminar) 1
01418572 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Management) 3(3-0-6)
01418575 คุณภาพและการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Quality and Process Improvement) 3(3-0-6)
01418573 การทดสอบและทวนสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing and Verification) 3(3-0-6)
01418598 ปัญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3
01418574 การวิเคราะห์ระบบและซอฟต์แวร์ (System and Software Analysis) 3(3-0-6)
01418563 ทฤษฎีการค้นคืนสารสนเทศ (Theory of Information Retrieval) 3(3-0-6)
01418511 ทฤษฎีภาษาโปรแกรม (Theory of Programming Languages) 3(3-0-6)
01418599 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-12
01418542 เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology) 3(3-0-6)
01418541 ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Website Content Management System) 3(3-0-6)
418532 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง Advanced Computer Architecture 3 (3-0)
418581 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ขั้นสูง Advanced Computer Graphics Design 3 (2-2)
418524 อันตรกิริยาระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ขั้นสูง Advanced Human Computer Interaction 3 (3-0)
418536 การบริหารระบบปฏิบัติการขั้นสูง Advanced Operating System Administration 3 (3-0)
418533 การออกแบบระบบปฏิบัติการขั้นสูง Advanced Operating System Design 3 (3-0)
418681 เทคนิคการให้แสงและเงาขั้นสูง Advanced Rendering Techniques 3 (3-0)
418691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Advanced Research Methods in Computer Science 1 (1-0)
418541 เทคโนโลยีโปรแกรมตัวแทน Agent Technology 3 (3-0)
418571 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ Applied Software Engineering 3 (3-0)
418561 หลักการปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence Concepts 3 (3-0)
418565 เทคโนโลยีชีวสารสนเทศ Bioinformatic Technology 3 (3-0)
418512 การออกแบบตัวแปลโปรแกรม Compiler Design 3 (3-0)
418566 ภาษาศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ Computational Linguistic 3 (3-0)
418552 ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร Computer and Communication Security 3 (2-2)
418584 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ Computer AnimationComputer Animation 3 (3-0)
418551 เครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์ Computer Communication Networks 3 (2-2)
418582 คอมพิวเตอร์วิทัศน์ Computer Vision 3 (3-0)
418652 วิทยาการรหัสลับและความมั่นคงในเครือข่าย Cryptography and Network Security 3 (3-0)
418666 เรื่องทันสมัยทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์ Current Topics in Computer Applications and Artificial Intelligence 3 (3-0)
418636 เรื่องทันสมัยทางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Current Topics in Computer Systems and Networks 3 (3-0)
418626 เรื่องทันสมัยทางระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Current Topics in Information System, Database, and Software Engineering 3 (3-0)
418686 เรื่องทันสมัยทางสื่อประสมและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ Current Topics in Multimedia and Computer Graphics 3 (3-0)
418564 การทำเหมืองข้อมูล Data Mining 3 (3-0)
418531 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี Data Structures and Algorithm Analysis 3 (3-0)
418527 โกดังข้อมูล Data Warehouse 3 (3-0)
418526 การบริหารและระบบการจัดการฐานข้อมูล Database Management System and Administration 3 (3-0)
418523 การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support System Development 3 (3-0)
418535 ระบบแบบกระจาย Distributed Systems 3 (3-0)
418661 ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ Evolutionary Algorithms 3 (3-0)
418521 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ Information System Design and Development 3 (3-0)
418525 อินเทอร์เน็ตและการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Internet and Electronic Commerce 3 (3-0)
418522 ระบบการจัดการความรู้ Knowledge Management System 3 (3-0)
418567 การพัฒนาระบบฐานความรู้ Knowledge-Based System Development 3 (3-0)
418562 การเรียนรู้ของเครื่องจักร Machine Learning 3 (3-0)
418553 เครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่ Mobile Wireless Network 3 (3-0)
418651 เกณฑ์วิธีของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่ Mobile Wireless Networking Protocols 3 (3-0)
418583 เทคโนโลยีสื่อประสม Multimedia Technology 3 (3-0)
418534 การคำนวณแบบขนานและกริด Parallel Computing and Grid 3 (3-0)
418591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Research Methods in Computer Science 2 (2-0)
418596 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Selected Topics in Computer Science 3
418696 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ Selected Topics in Computer Science 3
418697 สัมมนา Seminar 1
418568 การคำนวณเชิงซอฟต์ Soft Computing 3 (3-0)
418572 การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ Software Project Management 3 (3-0)
418573 การทดสอบและการวัดสมรรถนะซอฟต์แวร์ Software Testing and Performance Measurement 3 (3-0)
418682 งานผลิตทางผลพิเศษ Special Effects Production 3 (3-0)
418563 ทฤษฎีการค้นคืนสารสนเทศ Theory of Information Retrieval 3 (3-0)
418511 ทฤษฎีภาษาโปรแกรม Theory of Programming Languages 3 (3-0)
418699 วิทยานิพนธ์ Thesis 1-48
418542 เทคโนโลยีเว็บ Web Technology 3 (3-0)