รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Computer Science

 

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย): ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Computer Science)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Computer Science)

 

หน่วยงานรับผิดชอบ
     ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา
       ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงานและการประมวลผลข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนำเสนอผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจและวางนโยบายองค์กร ดังนั้นจึงทำให้องค์กรที่มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่มีความต้องการบุคลากรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก แต่ปัจจุบันบุคลากรด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพมีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อบุคคลเหล่านี้สำเร็จการศึกษาไปแล้วจะเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ พัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้ใหม่ เพื่อจะนำมาซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลิตและเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
  2. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แก่สังคมอย่างกว้างขวางมากขึ้น
  3. เพื่อตอบสนองแผนงานและโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายทางวิชาการของประเทศ
  4. เพื่อสนับสนุนแนวทางของสำนักงานการอุดมศึกษาในการพัฒนาการศึกษาบัณฑิตให้มีมาตรฐานสากลและทัดเทียมกับต่างประเทศ
  5. เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.1

      1.1 เป็นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
            หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.25

2. สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.2

      2.1 เป็นนิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
            หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

      2.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.25

3. ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
    ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ระบบการศึกษา
    ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ระยะเวลาการศึกษา
    ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การลงทะเบียนเรียน
    ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
    ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556