ตัวอย่างแผนการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418531 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3 (3-0)
418591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
2 (2-0)
418697 สัมมนา
1
  รวม
6 ( - )

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418511 ทฤษฎีภาษาโปรแกรม
3 (3-0)
418532 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
3 (3-0)
418697 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
1 (1-0)
418697 สัมมนา
1
  รวม
8 ( - )

 

ปีที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418697 สัมมนา
1
  วิชาเอกเลือก
6 ( - )
  รวม
7 ( - )

 

ปีที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418697 สัมมนา
1
  วิชาเอกเลือก
6 ( - )
  รวม
7 ( - )

 

ปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418697 สัมมนา
1
  วิชาเอกเลือก
6 ( - )
  รวม
7 ( - )

  

ปีที่ 3 ปีการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418697 สัมมนา
1
  วิชาเอกเลือก
6 ( - )
  รวม
7 ( - )

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418699 วิทยานิพนธ์
9
  รวม
9

 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418699 วิทยานิพนธ์
9
  รวม
9

 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418699 วิทยานิพนธ์
9
  รวม
9

 

ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา
จำนวนหน่วยกิต
( บรรยาย - ปฏิบัติการ )
418699 วิทยานิพนธ์
9
  รวม
9