ตัวอย่างแผนการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

ตัวอย่างแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)
01418512 

ภาษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์

(Computer Programming Languages)

3 (3-0-6)
01418531

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี

(Data Structures and Algorithm Analysis) 

3 (3-0-6)
01418591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Research Methods in Computer Science)

2 (2-0-6)
  วิชาเอกเลือก  3 ( - - ) 
  รวม 11 ( - )
   

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)
01418534

ระบบคอมพิวเตอร์

(Computer System)

3 (3-0-6)
01418597

สัมมนา

(Seminar)

1
  วิชาเอกเลือก 6 ( - )
  รวม 10 ( - )
   

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)
01418597

สัมมนา

(Seminar)

1
01418599 

วิทยานิพนธ์ 

(Thesis)

6
  วิชาเอกเลือก 3 ( - )
  รวม 10 ( - )
   

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
01418599

วิทยานิพนธ์

(Thesis)

6
  รวม 6

ตัวอย่างแผนการศึกษา แผน ข
ปีที่1ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)  
01418512

ภาษาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(Computer Programming Languages) 

3 (3-0-6)
01418531 

โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 

(Data Structures and Algorithm Analysis)

3 (3-0-6) 
01418591

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Research Methods in Computer Science)

2 (2-0-6)  
  วิชาเอกเลือก 3 ( - )
  รวม 11 ( - )

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
01418534 

ระบบคอมพิวเตอร์

(Computer System) 

 

3 (3-0-6)  
418597

สัมมนา

(Seminar)

1
  วิชาเอกเลือก 6 ( - )
  รวม 10 ( - )
   

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง)  
01418595 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ

(Independent Study)

3
01418597 

สัมมนา 

(Seminar)

1
  วิชาเอกเลือก 6 ( - )
  รวม 10 ( - )
   

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติการ–ศึกษาด้วยตนเอง) 
01418595

การค้นคว้าอิสระ 

(Independent Study)

3
  วิชาเลือก 3 ( - )
  รวม 6

 

ตัวอย่างแผนการศึกษา รหัส 50
ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
418511 ทฤษฎีภาษาโปรแกรม 3 (3-0)
418531 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 (3-0)
418591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (2-0)
418597 สัมมนา 1
  วิชาเอกเลือก 3 ( - )
  รวม 12 ( - )
   

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
418532  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (3-0)
418597 สัมมนา 1
  วิชาเอกเลือก 6 ( - )
  รวม 10 ( - )
   

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
418595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
  วิชาเอกเลือก 9 ( - )
  รวม 12 ( - )
   

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
418595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
  วิชาเลือก 3 ( - )
  รวม 6

ตัวอย่างแผนการศึกษา รหัส 49
ปีที่1ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
418532 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3 (3-0)
418531 โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3 (3-0)
418591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 (2-0)
418597 สัมมนา 1
  วิชาเอกเลือก 3 ( - )
  รวม 12 ( - )

ปีที่1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
418511 ทฤษฎีภาษาโปรแกรม 3 (3-0)
418597 สัมมนา 1
  วิชาเอกเลือก 6 ( - )
  รวม 10 ( - )
   

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
418595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
  วิชาเอกเลือก 9 ( - )
  รวม 12 ( - )
   

ปีที่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
รหัสวิชา รายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
418595 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
  วิชาเลือก 3 ( - )
  รวม 6