โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

   

 


ประกาศโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ                              

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน นัดประชุมวันที่ 19 เม.ย.61 

>> รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน หมดเขตรับสมัคร 20 มี.ค.61 

>> รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560enlightened

>> หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

>> ประการรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

>> กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 : ใบสมัคร 

รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน  ใบสมัครภาคปกติ / ใบสมัครภาคพิเศ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ 2 

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559 

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษาปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ใบสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

 รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 

แบบรายงานตัวสอบสัมภาษณ (จำนวน 2 ชุด) เพื่อเข้าศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

กำหนดการรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2557 enlightened

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

รับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ (หมดเขตรับสมัคร 22 พ.ย. 56) 

ใบรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

 


ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                            

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤพื้นฐานสำหรับนิสิตภาคปกติและภาคพิเศษ

(ทุกวิทยาเขตใช้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษในการจัดชั้นเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รายละเอียดเพิ่มเติม...)

กำหนดหลักเกณฑ์การเรียนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(นิสิตที่มีผลคะแนนสอบ O-NET ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 0-15 คะแนน หรือนิสิตที่มีผลการทดสอบอยู่ในข่ายที่ต้องปรับพื้นฐานในรายวิชาภาษาอังกฤษ รายละเอียดเพิ่มเติม...)

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

(นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ทุกคน ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาอังกฤษตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่เข้ารับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าตอบแทน สำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ      รายละเอียดเพิ่มเติม...

การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่ศึกษาเกินจำนวนปีที่กำหนดในหลักสูตรของโครงการปริญญาตรีฯ   รายละเอียดเพิ่มเติม..


 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา                                                                                                         

  1. สำเร็จชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
  2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลเว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
  4. ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
  5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
  6. มีผลการสอบ GAT และ PAT หรือ SAT ในวิชาที่กำหนดตามเกณฑ์การรับสมัคร

 กำหนดการรับสมัครนิสิตรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561                                                     

 สถานที่ติดต่อ

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ (45ปี) ชั้น 7 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) 

0-2562-5444-5555 ต่อ 647207, 647208 หรือ 0-2942-8485, 0-2942-8486

TCAS รอบที่ 5  : รับตรงอิสระ                                                                                          

 

เอกสารประกอบการสมัครที่โครงการ                                                                                 

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว                                                          1  รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง                                                   1  ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง                                                               1  ชุด

4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง

5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   สายสามัญ หรือเทียบเท่าตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมฉบับจริง                  1  ชุด

6. ใบแจ้งผลการสอบ GAT                                                                           1  ชุด

7. ใบแจ้งผลการสอบ PAT                                                                           1  ชุด

8. ใบแจ้งผลการสอบ SAT (ถ้ามี)                                                                     1  ชุด

             หมายเหตุ ใช้คะแนน GAT/PAT ตามเกณฑ์การรับสมัคร

             -  รับตรงที่โครงการฯ  ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560, ครั้งที่ 1/2561 หรือ ครั้งที่ 2/2561

 ดาวน์โหลดใบสมัคร                                                                                                        

 ใบสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561  (ค่าสมัคร 300 บาท)  

 ระเบียบการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา                                                                                                       

ภาคต้นและภาคปลาย  ภาคการศึกษาละ                                                              45,700   บาท

ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ                                                                           11,000   บาท

สถานที่รับสมัคร / ติดต่อสอบถาม                                                                                    

 


 

 

AttachmentSize
admission57_form.pdf146.58 KB
regis_57_pass_2.pdf1.08 MB
interview57.PDF624.77 KB
Application From_58.pdf85.17 KB
58.jpg45.06 KB
excursions.pdf49.13 KB
HongKong.jpg313.31 KB
Scholarships.pdf986.54 KB
Regulations for the application_58.pdf1.11 MB
Regulations for the application_58.pdf1.81 MB
scan0005.pdf1.13 MB
scan0006.pdf1.17 MB
scan0008.pdf2.35 MB
test1.jpg203.05 KB
pantip banner.jpg153.48 KB
test.jpg463.56 KB
ComSciKu59.pdf189.87 KB
ComSciKU_59.pdf1.23 MB
activities.pdf59.43 KB
activities_2016.pdf548.8 KB
activities_2016.jpg393.47 KB
2016.jpg479.17 KB
2.pdf124.99 KB
2016(2).jpg425.8 KB
2016(comsci).jpg309.5 KB
KU_ComSci.jpg274.73 KB
ตรี.PDF687.22 KB
ComSciKU2016.PDF821.88 KB
Com2016.jpg134.89 KB
Com2016_2.jpg130.48 KB
ComSciKU2016_2.PDF323.03 KB
ComSci2016_2.jpg162.55 KB
ComSci2016_2.PDF269.47 KB
2.jpg89.31 KB
2.PDF309.16 KB
60.jpg199.95 KB
1.jpg369.65 KB
2.jpg4.71 MB
CSbanner.jpg155.75 KB
Taiwan.png295.88 KB
1.pdf86.14 KB
2.pdf65.07 KB
Taiwan60.jpg388.22 KB
TaiwanCS.jpg63.23 KB
Taiwan2017.PDF10.07 KB
2017.jpg207.14 KB
2560.pdf109.92 KB
2017up.jpg283.11 KB
2017up1.jpg567.74 KB
banner60.gif97.75 KB
2560-ตัดขอบ.jpg5.88 MB
2560.PDF793.61 KB
2560.jpg148.07 KB
data.jpg141.62 KB
payment.jpg137.45 KB
ComSciKu2017.PDF1.01 MB
1.jpg332.5 KB
2.jpg174.07 KB
banner61-2.gif92.24 KB
Poster2018.jpg3.73 MB
taiwan.gif88.2 KB
taiwanCS.jpg355.3 KB
ภาคต้น 60.PDF239.2 KB
ภาคต้น 60.PDF216.86 KB
TAIWAN2018.PDF184.73 KB
TAIWAN2018.gif44.43 KB
taiwan2018.jpg244.92 KB