01418523

การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(Decision Support System Development)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

ความมุ่งหมายของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ทฤษฎีพื้นฐานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประเมินผลการทำงานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

Purpose of Decision Support Systems (DSS). Fundamental theories for DSS. Hardware and software for DSS. Development of DSS. DSS evaluation. DSS applications.