01418533

การออกแบบระบบปฏิบัติการขั้นสูง
(Advanced Operating System Design)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

การจัดระบบปฏิบัติการ การจัดการการขัดจังหวะและความผิดปกติ การจัดการกระบวนการและสายโยงใย การติดต่อสื่อสารระหว่างกระบวนการ แนวทางการร่วมมือ การออกแบบการจัดการหน่วยความจำและหน่วยความจำเสมือน การออกแบบระบบแฟ้ม การวางแผนความมั่นคงสำหรับระบบปฏิบัติการ จักรกลเสมือน

Operating system organization. Interrupt and exception handling. Processes and threads management. Inter-process communication. Coordination paradigm. Design of memory management and virtual memory. File system design. Security plan for operating system. Virtual machines. 

หมายเหตุ: 
วิชาปรับปรุง