01418587

การออกแบบและพัฒนาเกม
(Game Design and Development)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

หลักการออกแบบเกม  ส่วนประกอบของเกม  การควบคุมและส่วนต่อประสาน  ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเกม  ทฤษฎีของการจำลองทางฟิสิกส์  ส่วนประกอบของตัวควบคุมเกม  การพัฒนาเกม

Game design principles. Game elements. Controls and interfaces. Artificial intelligence for game. Theory of physics simulation. Game engine’s components. Game development.