01418588

การประมวลผลและวิเคราะห์ภาพดิจิทัล
(Digital Image Processing and Analysis)
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3(3-0-6)

การชักตัวอย่างและการแบ่งนับภาพ การแปลงความเข้มแสง การแปลงเชิงเรขาคณิต การบูรณะภาพ การประมวลผลเชิงสัณฐานทางคณิตศาสตร์ การประมวลผลภาพสี การบีบอัดรูปภาพและวิดีโอ การสกัดคุณลักษณะสำคัญ  แผนการแทนและคำพรรณนาภาพ การแบ่งส่วนภาพ การรู้จำวัตถุ การประยุกต์การประมวลผลภาพในปัจจุบัน

Image sampling and quantization. Intensity transformation. Geometric transformation. Image restoration. Mathematic morphological processing. Color image processing. Image and video compression. Image feature extraction. Image representation schemes and descriptors. Image segmentation. Object recognition. Current applications of image processing. 

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่