418522

ระบบการจัดการความรู้
Knowledge Management System
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของระบบการจัดการความรู้ การแทนความรู้ การวิเคราะห์ การออกแบบ การสร้างต้นแบบ การพัฒนา การประเมินระบบการจัดการความรู้ หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน
 
Concept and characteristics of knowledge management system, representation of knowledge, analysis, design, prototyping, development, assessment of knowledge management system, current research topics.