418567

การพัฒนาระบบฐานความรู้
Knowledge-Based System Development
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของระบบฐานความรู้ การแทนความรู้ ตรรกศาสตร์คลุมเครือ รัฟเซต การโปรแกรมตรรกะเชิงอุปนัย เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบระบบฐานความรู้ หัวข้อวิจัยในปัจจุบัน
 
Concept and characteristics of knowledge-based system, representation of knowledge, fuzzy logic, rough sets, inductive logic programming, tools for knowledge-based system design, current research topics.