418583

เทคโนโลยีสื่อประสม
Multimedia Technology
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

รูปแบบและมาตรฐานข้อมูล มาตรฐานการบีบอัด เทคโนโลยีนำเข้า ส่งออกและหน่วยเก็บข้อมูล ส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ ฐานข้อมูลสื่อประสม การสื่อสารข้อมูลสื่อประสม ระบบสื่อประสมแบบกระจาย
 
Data formats and standards, compression standards, input/output and storage technologies, user interface, multimedia database, multimedia communications, distributed multimedia systems.