418595

การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3,3

การศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโท เรียบเรียงเป็นรายงานและนำเสนอในการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายของปริญญาโท แผน ข
 
Independent study on interesting topic at the master’s degree level, compiled into a report and present in the final oral examination.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่