418597

สัมมนา
Seminar
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1,1

การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อน่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาโท
 
Presentation and discussion on current interesting topics in computer science at the master’s degree level.