418598

ปัญหาพิเศษ
Special Problems
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1-3

การศึกษาและการค้นคว้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ระดับขั้นปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
 
Study and research in computer science at the master’s degree level and compile into a written report.