418626

เรื่องทันสมัยทางระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล และวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Current Topics in Information System, Database, and Software Engineering
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

เรื่องทันสมัยทางระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลในระดับปริญญาเอก หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
 
Current topics in information system, database, and software engineering at the doctoral degree level. Topics are subject to change each semester.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่