418636

เรื่องทันสมัยทางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
Current Topics in Computer Systems and Networks
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

เรื่องทันสมัยทางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายในระดับปริญญาเอก หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
 
Current topics in computer systems and networks at the doctoral degree level. Topics are subject to change each semester.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่