418651

เกณฑ์วิธีของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่
Mobile Wireless Networking Protocols
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418553

เกณฑ์วิธีของเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจ เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการประเมินสมรรถนะของเครือข่ายไร้สาย เครือข่ายตัวรับรู้ งานวิจัยขั้นสูงทางเครือข่ายไร้สายเคลื่อนที่เฉพาะกิจ
 
Ad hoc mobile wireless networking protocols, tools and techniques for evaluating performance of wireless networks, sensor networks, advanced research in ad hoc mobile wireless networks.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่