418661

ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์
Evolutionary Algorithms
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418562

กลยุทธ์เชิงวิวัฒน์ การโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ระบบจำแนก การโปรแกรมเชิงพันธุกรรม การเปรียบเทียบขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์กับเทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดแบบอื่น การนำขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ไปใช้ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักรแบบอื่น
 
Evolutionary strategies, evolutionary programming, genetic algorithms, classifier systems, genetic programming, comparing evolutionary algorithms with other optimization techniques, applying evolutionary algorithms to other machine learning techniques.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่