418666

เรื่องทันสมัยทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์
Current Topics in Computer Applications and Artificial Intelligence
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

เรื่องทันสมัยทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์และปัญญาประดิษฐ์ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
 
Current topics in computer applications and artificial intelligence at the doctoral degree level. Topics are subject to change each semester.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่