418681

เทคนิคการให้แสงและเงาขั้นสูง
Advanced Rendering Techniques
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418581

หลักการและแนวคิดการออกแบบที่จำเป็นต่อการให้แสงและเงาประดิษฐ์ของฉากจริงตามธรรมชาติ วิธีทางคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เทคนิคตามความนิยม เทคนิคขั้นสูง และการพัฒนาทางซอฟต์แวร์

Principles and design concepts needed for artificial rendering of natural scenes, computer graphics methods, de facto techniques, advanced techniques, and software development.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่