418682

งานผลิตทางผลพิเศษ
Special Effects Production
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)
วิชาพื้นฐาน: 
418581

การดำเนินการกับภาพที่ใช้ในงานผลิตทางผลพิเศษ การประกอบของภาพและวีดิทัศน์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ ผลพิเศษทางวีดิทัศน์ การออกแบบและพัฒนาขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพ ประสบการณ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ไฮเอนด์สำหรับงานผลิต
 
Image-based operations used in special effects production, image and video compositing, computer animation, video special effects, design and development of image processing algorithms, experience with high-end production software.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่