418686

เรื่องทันสมัยทางสื่อประสมและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Current Topics in Multimedia and Computer Graphics
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3 (3-0)

เรื่องทันสมัยทางสื่อประสมและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
 
Current topics in multimedia and computer graphics at the doctoral degree level. Topics are subject to change each semester.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่