418691

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Advanced Research Methods in Computer Science
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1 (1-0)

งานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การจัดทำโครงร่างการวิจัย การรวบรวมและการค้นคืนข้อมูล เครื่องมือในการทดลองเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 
Advanced research in computer science, research characteristics of computer science; research proposal preparation, data gathering and information retrieval, experiment tools in computer science, data analysis, technical report writing for international publication.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่