418696

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
Selected Topics in Computer Science
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
3

เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาคการศึกษา
 
Selected topics in computer science at the doctoral degree level. Topics are subject to change each semester.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่