418697

สัมมนา
Seminar
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1

การนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาเอก

Presentation and discussion on interesting topics in computer science at the doctoral degree level.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่