418699

วิทยานิพนธ์
Thesis
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติการ): 
1-48

วิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์
 
Research in computer science at the doctoral degree level and compile into a thesis.

หมายเหตุ: 
วิชาเปิดใหม่