ห้องเรียนบรรยาย

SC45-703

อุปกรณ์: 
  • ไวท์บอร์ด 2 อัน
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
  • LCD 1 เครื่อง
  • เครื่องฉายวัตถุทึบแสง 1 เครื่อง
  • ไมโครโฟน 1 ชุด
เวลาเปิด-ปิด: 
08:00-18:00
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้อง: 
นิสิตและอาจารย์ผู้สอน

SC45-709

อุปกรณ์: 
  • ไวท์บอร์ด 2 อัน
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง
  • LCD 1 เครื่อง
  • เครื่องฉายวัตถุทึบแสง 1 เครื่อง
  • ไมโครโฟน 1 ชุด
เวลาเปิด-ปิด: 
08:00-18:00
ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้อง: 
นิสิตและอาจารย์ผู้สอน