ข่าวประกาศจากทางภาควิชา

17/01/2018 เปิดรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12/01/2018 ผู้ผ่านการสัมภาษณ์เตรียมสหกิจ วิชา 01449390 Cooperative Education Preparation ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
10/01/2018 ทุนผู้ช่วยสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
09/01/2018 ประชาสัมพันธ์ "โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6"
04/01/2018 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
27/12/2017 สัมภาษณ์นิสิตเตรียมสหกิจ ภาคปลาย 2560 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
21/12/2017 งานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 6
19/12/2017 บริษัท สารพัดช่าง.com จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Web Developer และ Programmer
27/11/2017 ขอรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
17/11/2017 กลุ่มบริษัท ซิตี้เท็กซ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน และฝึกงาน
15/11/2017 ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์สุขภาวะนิสิต KU Happy place center (ภายใต้การดูแลของกองกิจการนิสิต)
07/11/2017 ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด โครงการ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2561
01/11/2017 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC ระดับอาเซีย ประจำปี 2560
24/10/2017 รับสมัครงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
19/10/2017 บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด รับนิสิตฝึกสหกิจ
12/10/2017 การพิมพ์วิทยานิพนธผ์่านระบบไอทสีิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560
03/10/2017 บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง (ด่วน!!)
18/09/2017 การให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 -ปี 4 ในประเทศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560
15/09/2017 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ Financial Cybersecurity Boot Camp #1/2560
11/09/2017 ผลการพิจารณาทุนบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
08/09/2017 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ KU Innovative Startup Demo Day วันเสาร์ที่ 9 กย.60
04/09/2017 ประชาสัมพันธ์ โครงการ True boot camp
04/09/2017 โครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 10
31/08/2017 บริษัท จัสมินอินเตอร์เน็ต จำกัด เปิดรับสมัครงาน
01/08/2017 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี