ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ The 11th International Conference on e-Business(iNCEB2013)

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Important Dates
Full paper submission 26 Oct 2012
Notification of paper acceptance 13 Dec 2012
Camera-ready papers (Finalpaper) 9 Jan 2013
Pre-Registration 11 Jan 2013
Conference Day 30-31 Jan – 1 Feb 2013

รายละเอียดอื่นๆ เข้าไปดูได้ที่ http://inceb2013.sci.src.ku.ac.th/Default.aspx