ดร.รุจ เอกะวิภาต

Ruj Akavipat
รหัส: 
D1423
ตำแหน่ง: 
อาจารย์
E-mail: 
fsciruj@ku.ac.th