สัมภาษณ์นิสิตเตรียมสหกิจ ภาคปลาย 2560 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561

สำหรับนิสิตที่จะเลือกลงสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้ดูแลสหกิจศึกษาขอนัดนิสิตสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ห้อง 713 ค่ะ

ขอให้นิสิตที่ลงเรียนเตรียมสหกิจ ภาคปลาย 2560

ส่งเอกสารที่ภาควิชาฯ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับเอกสารถึงวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 และเข้าสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปค่ะ (นิสิตที่ไม่เข้าสัมภาษณ์ จะไม่สามารถลงฝึกงานสหกิจศึกษาได้ค่ะ)

 เอกสารที่ต้องส่ง

1.ใบสมัคร

2.สำเนาใบบันทึกผลการเรียน(transcript)

3.รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน  6  เดือน ไม่สวมหมวก, ไม่สวมแว่นตาดำ ) 1รูป  (ใช้สำหรับติดหน้าใบสมัคร)

4.ประวัติ ( RASUMA ) 

5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

AttachmentSize
1.pdf182.73 KB
2.doc139.5 KB