เจ้าหน้าที่

นางมานะ จันทรท่าจีน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3737
น.ส.พุทธชาติ กลีบพุฒ
เลขานุการฯ โครงการปริญญาตรี ภาคพิเศษ
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3727
น.ส.วิภา วรศาสตร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3726
น.ส.ลลิตา หอมตะโก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3728
น.ส.รัชนู บุษบาบาล
นักวิชาการศึกษา
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3724
น.ส.บุญชู ลาเวียง
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 5066
นางสำรวล ตรีเพชร์
นักการภารโรง
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 4345