คณาจารย์

รศ.ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
Chuleerat Jaruskulchai
อ.ปรีชา งามเสาวรส
Preecha Ngamsaowaros
อ.สมโชค เรืองอิทธินันท์
Somchoke Rueng-ittinun
รศ.ดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค
Anongnart Srivihok
ผศ.อุมาพร ศิรธรานนท์
Umaporn Sirathranont
ผศ.กัลยาณี บรรจงจิตร
Kanlayanee Banjongjit
ผศ.ศิริกร จันทร์นวล
Sirikorn Channual
รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช
Nuanwan Soonthornphisaj
ผศ.ดร.ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์
Chavalit Srisathapornphat
อ.สุนทรี คุ้มไพโรจน์
Soontharee Koompairojn
ผศ.พบสิทธิ์ กมลเวชช
Pobsit Kamolvej
ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตุยา
Pakaket Wattuya
ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน
Sukumal Kitisin
รศ.ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก
Worasait Suwannik
ผศ.ดร.ชาคริต วัชโรภาส
Chakrit Watcharopas
ดร.เสฎฐวิทย์ เกิดผล
Sethavidh Gertphol
ผศ.ดร.อุษา สัมมาพันธ์
Usa Sammapun
ดร.รุจ เอกะวิภาต
Ruj Akavipat