อ.สุนทรี คุ้มไพโรจน์

Soontharee Koompairojn
รหัส: 
D1412
ตำแหน่ง: 
อาจารย์ ระดับ 7
ห้องทำงาน: 
SC45-779
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3739
รายละเอียด: 

การศึกษา

2538
2535

M.S. (Computer Science)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ : ลาศึกษาต่อ