ผศ.ดร.สุขุมาล กิติสิน

Sukumal Kitisin
รหัส: 
D1416
ตำแหน่ง: 
อาจารย์
ห้องทำงาน: 
SC45-877
ติดต่อ: 
+66 (0) 2562 5444, +66 (0) 2562 5555 ต่อ 3770
E-mail: 
fscismi@ku.ac.th
รายละเอียด: 

การศึกษา

2545
2535
2533
PhD. in Computer Science, University of Southern California, CA, USA.
MS. in Computer Science, University of Southern California, CA, USA.
BS. in Computer Science (magna cum laude), Indiana University of Pennsylvania, PA, USA.

การทำงาน

2545 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550 –  2551 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตศรีราชา
2549 –  2550 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
วิทยาเขตศรีราชา
2545 – 2550 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเอเชียน อ. บางละมุง จ. ชลบุรี
2547 – 2549 ประธานโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546 – 2547 เลขานุการโครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544 – 2545 Software Engineer, Metapa Inc., Los Angeles, CA, USA.
2537 - 2544 Research Assistant, Computer Networks Division,
USC/Information Sciences Institute, Marina del Rey, CA, USA.
2536 - 2537 Teaching Assistant, University of Southern California, CA, USA.
5-8/2536 Research Intern, AT&T Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey, USA.

งานวิจัย
 • ระบบบริหารจัดการ และประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงิน สินค้า OTOP, ทุน IPUS ปี 2547
 • โครงการ ส่วนต่อยอดแม่แบบและเนื้อหาของ Joomla, ทุน IPUS3 ปี 2550
 • ระบบตรวจสอบสถานที่และให้ข้อมูลเพื่อการทำงานในสายการผลิต, ทุน IPUS3 ปี 2550
 • โครงงาน “ระบบนำร่องออนไลน์และจัดเก็บข้อมูลพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร ลงบนอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว”, ทุน IPUS3 ปี 2551
 • โครงงาน “เว็บเซอร์วิสชำระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่”, ทุน IPUS3 ปี 2551
 • โครงงาน “ระบบบริการข้อมูลสินค้าโดยใช้โทรศัพท์มือถืออ่านบาร์โค้ด”, ทุน IPUS3 ปี 2551  
 • ทุนวิจัย RTG  โครงการ Reliable Broadcast over Unidirectional Satellite Link ปี 2546
 • ทุนวิจัย KURDI โครงการ Coda File System over IPv6 ปี 2550

งานบริการวิชาการ
 • หัวหน้าโครงการ/ที่ปรึกษา  โครงการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ สำนักทดสอบ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • หัวหน้าโครงการ/ที่ปรึกษา  โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • หัวหน้าโครงการ/ที่ปรึกษา  โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • หัวหน้าโครงการ/ที่ปรึกษา  โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2549-2551 สำนักทดสอบ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • หัวหน้าโครงการ/ที่ปรึกษา  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลภูมิภาค และท้องถิ่น,  สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.)
 • วิทยากร การประชุมปฎิบัติการการใช้งานระบบเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
 • วิทยากร โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน.
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างโฮมเพจรายวิชา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร  Web programming, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2550
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างโฮมเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร eXtensible Markup Language สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
 • กนก ขัตติยกุลวานิช วาทิต เฉลิมวัฒน์ และ สุขุมาล กิติสิน. เว็บเซอร์วิสชำระสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ งานประชุมวิชาการ งานประชุมวิชาการโครงงานอุตสาหกรรมและวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (IRPUSCON  2009), ศูนย์การค้าสยามพารากอน, 27-29 มีนาคม 2552
 • สุเอซ อมาตยกุล และสุขุมาล กิติสิน. อัลกอริทึมในการตรวจจับเว็บอนาจารด้วยลิงก์ฟาร์ม, การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 14 – 16 มกราคม 2552
 • วิทวัส มงคลนวเสถียร, ศิวัฒน์ม หทัยเทพ, เกริกชัย ตะโฉ, สุขุมาล กิติสิน.
  การสำรวจโปรแกรมประยุกต์และเทคโนโลยีของ Internet Protocol TeleVision, NECTEC Annual Conference and Exhibition 2008(NAC2008), กรุงเทพ
 • พหล โสตถิวิรัช, พนิตา พงษ์ไพบูลย์, สุขุมาล กิติสิน, ชวลิต ศรีสถาพรพัฒน์, Investigation of Duplicate Address Detection in Mobile IPv6,NSTDA Annual Conference (NAC2007), ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย, 28-30 มีนาคม 2550
 • Panita Pongpaibool, Pahol Sotthivirat­, Sukumal Kitisin, Chavalit Srisathapornphat, Fast Duplicate Address Detection for Mobile IPv6, IEEE TENCON 2007, Taipei, Taiwan, 30 October – 2 November, 2007
 • ศิริลักษณ์ ปล่องทอง และ สุขุมาล กิติสิน. การทำนายความชอบของผู้ชมต่อภาพวาดโดยใช้เทคนิค Hybrid Content-Based Classification และ Collaborative Filtering, The 3rd Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2006),  King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand, June 28,29-30, 2006.
 • วามิณี นิยากาศ, อนงค์นาฏ ศรีวิหค และ สุขุมาล กิติสิน. การศึกษาพฤติกรรมและวิเคราะห์การให้บริการด้วยเทคนิคการจัดกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอน และ RFM Analysis ในกลุ่มลูกค้าอินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง,  The 3rd Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2006),  King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand, June 28,29-30, 2006.
 • Thanit Ongthanasuk, Sukumal Kitisin, and Chavalit Srisathapornphat. Improved Zone Routing Protocol by Route Request Packet Reduction with A Priori Peripheral Nodes Check. In Proceedings of The ECTI Conference 2006 (ECTI-CON 2006), Ubonratchathani, Thailand, May 10-13 2006.
 • Waminee Niyagas, Anongnart Srivihok and Sukumal Kitisin Clustering e-Banking Customer using Data Mining and Marketing Segmentation. In Proceedings of The ECTI Conference 2006 (ECTI-CON 2006), Ubonratchathani, Thailand, May 10-13 2006.
 • Nopparat Srikhutkhao and Sukumal Kitisin. Dynamic Pricing Proportional to Actual cost for Mobile Content Services.  In Proceedings of The ECTI Conference 2006 (ECTI-CON 2006), Ubonratchathani, Thailand, May 10-13 2006.
 • Sukumal Kitisin, Clifford Neuman. Reputation-based Trust-Aware Recommender System, Workshop on The Value of Security through Collaboration (SECOVAL'06), part of the IEEE SECURECOMM conference, Baltimore, MD, USA., September 1, 2006.
 • Trivich Wongsammacheep, Chavalit Srisathapornphat, and Sukumal Kitisin. Redundancy Reduction Broadcast in Wireless Ad Hoc Networks. In Proceedings of 9th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005), Bangkok, Thailand, October 27-28 2005.
 • Pornchai Buabanprom, Patcharee Basu, Sukumal Kitisin, Kanchana Kanchanasut, Vasaka Visoottiviseth, Surasak Sanguanpong, IP Multicasting Experience Using Broadcast Disk Technique Over Unidirectional Satellite Link, The 3rd International Conference on Advances in Mobile Multimedia (MoMM 2005), Kuala Lumpur, Malaysia, 19-21 September 2005
 • Nopparat Srikhutkhao, Sukumal Kitisin, Dynamic Pricing Based on Net Cost for Mobile Content Services, The 3rd International Conference on Advances in Mobile Multimedia (MoMM 2005), Kuala Lumpur, Malaysia, 19-21 September 2005.
 • Jakkapan Madeetrakul, Sukumal Kitisin, Decentralized Web Cache: Replacement Algorithms and Object Placement using MD5, The 1st Thailand Computer Science Conference, Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 16-17 December 2004.
 • Jakkapan Madeetrakul, Sukumal Kitisin, Decentralized Web Cache: Replacement Algorithms and Object Placement using SHA-1, The 8th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2004), Hadyai, Songkla, October 21-22, 2004.
 • Peera Ausadorntipkul, Sukumal Kitisin, Increasing Performance Location Based Service with Hybrid GPS-WLAN Positioning Technique, The 2nd International Conference on Advances in Mobile Multimedia (MoMM2004), Bali, Indonesia, 22-24 September 2004.
 • วามิณี นิยากาศ และ สุขุมาล กิติสิน, การเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้การแนะนำโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูล, The 7th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2003), มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน, 28-30 ตุลาคม 2546.
 • Naris Vichateerasakul, Sukumal Imudom, Semantic Retrieval of Medical Information Using MPEG-7 , CIT  2003 & WUNCA , Asian Institute of Technology, Patumthani, 12 – 15 May 2003.
 • Sukumal Imudom, “Annotation Framework supporting Collaborative Filtering of Internet Information”, Ph.D. Thesis 2002.
 • Sukumal Imudom and B. Clifford Neuman, “A Framework Supporting Collaborative Filtering for Internet Information”, AAAI-98 Workshop on Recommender Systems, Madison, Wisconsin, July 1998. 
 • Aleta M. Lapone, Nicholas F. Maxemchuk, Henning Schulzrinne, Sukumal Imudom, “The Bell Laboratories Network Emulator”, Proceedings of the IEEE Infocom 1994, Ontario, Canada, June 1994
 • เอกสารประกอบการสอนวิชา 418113 การประมวลผลด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
 • เอกสารประกอบการสอนวิชา 418447 เทคโนโลยีเว็บและเว็บบริการ

รางวัล

 • นักเรียนทุนรัฐบาล (กพ.) ปริญญาตรี – ปริญญาเอก